sefkos

Dr. Šefko Sulejmanović

Direktor

Šefko Sulejmanović je rođen 1.7.1960. godine u Novom Selu kod Zvornika, od oca Ibrahima i majke Zlate. Nakon osnovnog obrazovanja upisuje se u Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava 1980. godine. Nakon Medrese završio je dodiplomski studij na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini i stekao zvanje profesora orijentalistike; arapski jezik i arapska književnost, turski jezik i turska književnost, a naučni stepen magistra društvenih nauka iz područja historije stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Na istom Fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom: Sakralni objekti islamske arhitekture Zvorničkog sandžaka i njihov kulturno-historijski značaj.

U dosadašnjem periodu obavljao je više poslova i dužnosti, uglavnom vezanih za odgoj, obrazovanje i nauku:

 • Bio je imam, hatib i mualim u nekoliko džemata na području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Od 1991. do aprila 1992. godine bio je imam u Zamlaz-džamiji u Zvorniku.
 • Jedan je od pokretača vjersko-kulturne manifestacije ”Dani Hasana Kaimije” u Zvorniku 1991. godine.
 • U prvim godinama agresije na BiH (1992 – 1993) vršio je dužnost vjersko-prosvjetnog referenta i predsjednika Odbora Islamske zajednice Zvornik sa sjedištem u Tuzli.
 • U jednom periodu za vrijeme agresije obavljao je dužnost predsjednika Dobrotvornog društva “Merhamet” Zvornik.
 • Bio je inicijator osnivanja i predsjednik Udruženja imama muhadžira u Tuzli u periodu od 1992. do 1995. godine.
 • Od 1993. do 2002. godine obavljao je dužnost pomoćnika muftije tuzlanskog za pitanja imameta, islamske vjeronauke i mektepske nastave, u zvanju vjersko-prosvjetnog referenta Muftijstva tuzlanskog.
 • U istom periodu bio je i stručni saradnik Pedagoškog zavoda Tuzla, i ujedno prvi savjetnik za Islamsku vjeronauku na području Tuzlanskog kantona.
 • 2003. godine Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Tuzlanskog kantona imenovalo ga je za člana Komisije za polaganje stručnog ispita u oblasti islamske vjeronauke.
 • U jednom mandatnom periodu bio je član Glavnog odbora Ilmijje Bosne i Hercegovine sa područja Muftiluka tuzlanskog.
 • Bio je član inicijativnog odbora za reaktiviranje rada Behram-begove medrese u Tuzli 1993. godine, član njenog prvog Upravnog odbora i Nastavničkoga vijeća.
 • Profesor u Behram-begovoj medresi bio je od njenog osnivanja, s povremenim prekidima, pa sve do 2018. godine na predmetima Turski jezik i Povijest islama. U pogledu stručnog napredovanja u nastavnom procesu, stekao je više stručno zvanje profesor mentor 2007, a profesor savjetnik 2013. godine.
 • Za vrijeme rada u Medresi bio je mentor 43 pripravnika za Turski jezik i 3 pripravnika za Povijest islama.
 • Bio je direktor Behram-begove biblioteke u osnivanju u periodu od 2001. do 2002. godine.
 • Bio je član Komisije za provođenje izbora za članove Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za Tuzlanski izborni okrug 2002. godine.
 • Školske 2001/02. godine bio je član stručnog tima za izradu Nastavnog plana i programa Religijske kulture i Historije religija u organizaciji Ministarstva obrazovanja Tuzlanskoga kantona.
 • Bio je član ekspertnog tima za reviziju udžbenika islamske, katoličke i pravoslavne vjeronauke za osnovne i srednje škole na nivou Bosne i Hercegovine, kojeg je imenovanovalo Ministarstva obrazovanja Federacije BiH školske 2002/03. godine.
 • Bio je član Komisije za reviziju Nastavnog plana i programa mektepske nastave 2003. godine.
 • U četverogodišnjem mandatu (2003-2007) obavljao je dužnost direktora Predškolske ustanove ”Aladin” u Tuzli.
 • Bio je jedan od stalnih hatiba Džamije ”Kralj Abdulah” u Tuzli u periodu od 2000. do 2018. godine.
 • Bio je član tima za izradu studije o opravdanosti i izvodljivosti otvaranja predškolskih ustanova u okviru Islamske zajednice 2014. godine.
 • U periodu od 2013. do 2017. godine Rijaset Islamske zajednice u Sarajevu imenovao ga je za stručnog saradnika Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta, radi obavljanja poslova stručnog nadzora nastave vjerskih predmeta u medresama u Bosni i Hercegovini.
 • 2016. godine imenovan je za vanjskog stručnog saradnika Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.
 • Za direktora Instituta za društvena i religijska istraživanja izabran je 2018. godine.
 • Bio je član većeg broja upravnih odbora i predsjednik Privremenog upravnog odbora Arhiva Tuzlanskog kantona (2017-2018).
 • Izbor u naučni stepen naučni saradnik stekao je na istom Institutu 2019. godine.
 • Od 2018. godine član je Savjeta muftije tuzlanskog za vjerska pitanja.
 • Dobitnik je Priznanja za izuzetan doprinos u radu Behram-begove medrese (2014).

Koautor je više udžbenika i nekoliko knjiga. Autor je monografije pod nazivom Monografija: Tuzlanski džemati. Objavio je preko 60 stručnih i naučnih radova. Radove je objavljivao u više zbornika i časopisa, kao što su: Arhivska praksa, Glasnik Rijaseta IZ u BiH, Takvim, Muallim, Monumenta Srebrenica, Baština sjeveroistočne Bosne i sl. Organizator je i učesnik više naučnih konferencija, seminara, savjetovanja, okruglih stolova, promocija i sl. Recenzent je i urednik nekoliko knjiga i publikacija. Bio je član savjeta i uređivačkih kolegija nekoliko časopisa.

Služi se arapskim, turskim i engleskim jezikom.

Živi u Tuzli, u braku je sa suprugom Jasimom od 1990. godine. Roditelji su troje djece.

Other Members